Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 1
presentatietitel: Collectie Van de Capellen
beschrijving: 'Gegevens van Henri van de Capellen' handgeschreven levensloop opgetekend op het IWI [Rob van Meerten] uit de mond van M.L. van de Capellen-Donkel Voorts: BS erkenning kind door G.A.D. van de Capellen Soekaboemi 1914 Getuigschrift MULO Buitenzorg 1927 Lidmaatschap van het Corps van Leerlingen der Middelbare Technische School Haarlem 1927 Getuigschrift Middelbare Technische School Amsterdam 1934 getuigschrift Garage Heck Haarlem 1935 Getuigschrift Middelbare Technische School Werktuigbouw Amsterdam 1936 Getuigschrift Rijks-Automobielcentrale Den Haag 1936 Getuigschrift PTT Den Haag 1936 getuigschrift werk Teekenkamer en Monteurscursus Andir, 1940 getuigschrift Technische Dienst Militaire Luchtvaart Andir 1941 Belijdenis Protestantsche Kerk in Ned. IndiĆ« Bandoeng 1942 Getuigschrift bevestiging en doop Protestantsche Kerk Bandoeng 1942 Besluit benoeming reserve 2e luit. H. van der Capellen Batavia 1946 bevordering tot reserve 1e luit. Batavia 1946 Beoordelingslijst Soerabaja 1947 Beschikking evacuatieverlof Batavia 1947 Besluit bezoldiging Batavia 1947 Bezoldigingsstaat A Batavia 1947 Bezoldigingsstaat B Batavia 1947 Staat behorende bij de beschikking van 17 october 1947 Afschrift geneeskundig Certificaat Soerabaja 1947 Verklaring toestemming vertrek uit IndiĆ« Batavia 1947 verlofpas Groot verlof Bandoeng 1948 Staat behorende bij de beschikking van 20 januari 19478 Besluit Aanstelling M.T.A. Bandoeng 1949+Bezoldigingssstaat Besluit ontheffing werkstelling M.T.A. Bandoeng 1949 'Rondschrijven' van de Dienst Algemene Personeelszaken Batavia 1949, p 3p 2-zijdig handgeschreven + typoscript 6p brief van Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger/Koninklijke Landmacht aangaande Verlofpas, Bandoeng 1949 Beschikking inkomsten Den Haag 1949 Beschikking opheffing nonactief Den Haag 1949 2p typoscript Besluit eervolle ontheffing werkstelling wegens wegens evacuatie naar Nederland Bandung 1949 Verlofpas Groot Verlof exclusief toestemming Indi:e te verlaten) Bandoeng 1949 Bezoldingsstaat 24 december 1949 + afschrift behorende bij dit besluit Batavia 1949 Personele gegevens 1949 Beschikking nonactiviteitinkomsten Den Haag 1949 Afrekening tegoedgeschreven na-oorlogse (militaire) inkomsten Bandoeng 1950 Besluit Republik Indonesia Serikat aangaande overplaatsing van H. van de Capellen wegens opheffing onderdeel Bandung 1950 Getuigschrift werkplaatschef Bandung 1950 identiteitskaart met pasfoto 1950 Controleblad Bandung 1951 Aanstellingsbrief Technicus 2e klasse Tandjung-Pandan 1951 Contract Aanstelling Technicus 2e klasse Billiton Djakarta 19514p Kennisgeving Garantiewet Djakarta 1951 Verzoek aan Garantiewetcommissie Bandung 1951 Kutipan Bandung 1951 Verklaring [getuigschift Billiton] Pangkalpinang 1953 Ontslagaanzegging Billiton Tandjong-Pandan 1953 Besluit onstalg Tandjong-Pandan 1953 Verklaring Groot Verlof Commissariaat der Nederlanden Palembang 1955 Arbeidsovereenkomst op Particulier Verband van H. van de Capellen met Tambang Timah Banka 4p typoscript Kutipan Pangkalpinag 5 oktober 1955 2p typoscript Arbeidsovereenkomst Pankalpinang 12 nopember 1956 11p 4x Carriere overzicht / Riwatjat Hidup Sungailiat 1956 Schuldverrekening Den Haag 1957 Opgave genoten loon etc over het jaar 1957 Arbeidsovereenkomst 20 februari 1957 Benoeming technisch ambtenaar in vaste dienst Den Haag 1959 Verklaring [getuigschrift Artillerie Constructie Winkel Bandoeng] Den haag 1958 + 2x copie Copie 1958 staat van dienst Brief Pensioenraad + Beschikking z.p. z.d. Verklaring van Dr Ir R.J. Luyke Roskott en M.N. Rosenau aangaande incident in Bandung 8p in handschrift, typoscript en copie 'Aan het hoofd van de onderafdeling "Bureau Detaillijsten"van S4 5p typoscript en copie z.p., z.d. Aanstelling technisch ambtenaaar 2e klasse Den Haag 1962 Salarisoverzicht 1962 Regeling Toekenning Gratificatie Den Haag 1964 Besluit Pensioenraad Den Haag 1960 Berekening inkoop diensttijd Den Haag 1960 Brief Pensioenraad geldige diensttijd Den Haag 1960 Brief Indische Pensioenbond over voor pensioen meetellende dienstijd Oegstgeest 1966 Verzoek gelijkstelling met ambtenaren in vaste dienst voor Garantiewet z.d. Brief Detachering bij Intendanceschool te Bussum Den Haag 1968 Betaalboekje Burgerpersoneel Henrie van der Capellen Benoeming hoofdambtenaar Den Haag 1969 Uittreebericht Den Haag 1972 in enveloppe Besluit eervol ontslag Den Haag 1972 Bericht met betrekking to het ambtenaarschap volgens de ABP Den Haag 1972 Gids voor in Nederland gevestigde slachtoffers van vervolging tijdens de oorlog 1940-1945, Rijskwijk, Min CRM, 1976 brochure Omschrijving van de inhoud der garanties van de Nederlandse ambtenaren in tijdelijke dienst van de R.I. volgens de herziene Garantiewet + Afvloeiing op basis van de herziene Garantiewet z.p. z.d 5p typoscript
objectnaam: Collectie van de Capellen
categorie: Documenten
persoon/instelling: G.A.D. van de Capellen (Gerelateerd persoon)
serie: Aangespoeld
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000079