Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 5
presentatietitel: Collectie Alewijn
beschrijving: Zie ook fotoalbums nrs: 2272, 2274, 2275, 2298, 2557 doos I Copieën van foto's uit de albums Het koken van suiker op Ned.Indische suikerfabrieken; typoscript met aantekeningen in handschrift Prentbriefkaart 'Hoofdstraat Pasoeroean' (naar Prentbriefkaarten) Programma van den Feestavond op 9 juli 1937 Suikerproefstation 1887-1937 Soerabaiasch Handelsblad vrijdag 9 juli 1937 vierde en vijfde blad 'Suikerproefstation Oost-Java jublileert' Soerabaia, Vrijdag 9 Juli 1937 Extra Uitgave van het Soerabaiasche Handelsblad ter eere van het Gouden Jubileum Proefstation Pasoeroean doos II kartonnen omslag 'Kindersanatorium Batoe'; met inhoudsopgave o.a. Jaarverslag 1938 'Om het hoogste goed' Ledenlijst Groep van Vrijzinnig Godsdienstigen in Ned. Indië 1938 Batoebrieven II Envelop aan 'den Hoogwelgeboren Heer Jonkheer Alewijn' met brief van Mr Marie A. Klomp d.d. 2 April 1946 en 'Verslag kindersanatorium Batoe', Utrecht 3 April 1946 Envelop met Plan Uitbreiding Kindersanatorium te Batoe Malang 1939 Plan Uitbreiding situatie v/h kindersanatorium te Batoe Malang 1938 Stichting Acte van oprichting Malang 1938 Lezing over kindersanatorium Batoe z.a., z.p., z.j. Het sanatoriumleven voor kinderen door Zuster Smits; z.a., z.p., z.j W.F. Alewijn 'Het kindersanatorium Batoe op Java' z.p., z.j. W.F. Alewijn Áan de Vryzinnig predikanten, besturen en kerkraden in Nederland; z.p., z.j. 'Finantiën' z.a., z.p., z.j Uit: 'Het Kind' van 25.6.38 (blz 252) z.a., z.p., z.j 'Slotwoord' z.a., z.p., z.j Toestemming voor geldloterij 22 november 1938 Ontvangsten over December 1938 Begroting Malang 4 Februari 1939 Kienecker&Milde v/h Smits-Koper-Hoogerbeets doos III 'Ons Jeugdnieuws' tijdschrift jg 1 1938 aug, sept, okt, 2x december met adresband Mejuffrouw S. Alewijn Gentengkali 33 JK. 77 Soerabaia Betaalbewijzen voor Soerabaiasche Kunstkring 'Jeugdkunst' 1938, 1939 Metalen logo Groene Kruis Ziekenverplegingwet [verso:] RI Rijbewijs A W.F. Alewijn 1938 2 Bagagelabels Rotterdamsche Lloyd G en C Alewijn Genua-Holland met den Nederland Express; Brochure van de NV Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' Inlichten vervoer Bagage; Brochure van de NV Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' Amsterdam Ned.-Indië-Europa Vademecum van de Protestantsche Gemeente te Djember Getuigschrift Indologische Leergang van het Koloniaal Instituut tnv Jhr Frans Alewijn Amsterdam 1919 10 nagekomen foto albums d.d. januari 2011
datering: -1936; 1936-1939
objectnaam: Collectie Alewijn
categorie: Documenten
persoon/instelling: C. Alewijn (Gerelateerd persoon)
serie: Aangespoeld
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000186