Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 5
presentatietitel: Collectie Broedelet
beschrijving: tekst, 'Zwart en wit' typtoscript, ondertekend J.W.B. kartonnen map getiteld Rehabilitatie Jap. etc, bevattende: Tekst "Aan de hand van getuigschriften, brieven en gesprekken op de onderneming zelf, samengesteld door zijn broer J.W. Broedelet die jacques op een aantal van de ondernemingen waar jacques werkte heeft bezocht en notities maakte" 8 eenzig getypte a4-tjes Oproep Geneeskundige Raad van het Min. Overseesche Gebiedsdelen Den haag 1948 K.D.P. Tjimahi 1945 Rehabilitatie-uitkering Toelichting, recu, naamkaartje Bewijs terpostbezorging aan Min BUZA + Brief Den Haag 1954 Bewijs terpostbezorging aan Min BUZA + brief Den haag 1949 Bewijs terpostbezorging aan Min BUZA + brief 1955 kaartje Min BUZA 1954 Vragenlijst bij de Voorlopige financiële afrekening, 1947 ingevuld Verklaring betaalboekje 1946 Bewijsjes "Japanse uitkering" Aanmeldingskaart met toelichting Regeling Tegemoetkoming Indische Oorlogsslachtoffers, brochure Min. BUZA Beschikking uitkering 1955 Besluit Min Overzeese Gebiedsdelen slot-rehabilitatie-uitkering den haag, 1949 Brief H. van Hoorn Pasoeroean 1949 Briefje Volkscredietbank Batavia 1948 Evacuatielijst Andir [1945] Oproep voor Indië Algemeene Volkscredietbank Batavia 1947 Werknemerskaart (copie) Volkscredietbank Batavia 1942 Handgeschreven tekst, velletje uit schrift, 2-zijdig Tjimahi 1946 Verklaring vergunning vertrek uit Indië Batavia 1946 Verklaring Bureau Positieregeling Indische Geëvacueerden betr. uitbetaling Den Haag 1947 Boekingsopgave bij Vertrek uit Indonesië 1946 Legitimatie tbv voorschot en kleding 1945, 1946 Afwikkeling spaarrekening VCB Batavia 1947 Opgave van Personeel afkomstig uit Tjimahikamp 4 voor evacuatie naar Andir 1946 Centrale Administratie kamp 4 Tjimahi evacuatie-toestemming 1945 Reisorder vanuit Tjimahi Bandoeng maart 1946 Verklaring Geneeskundige Raad Den Haag 1948 Javasche Bank toezending formulieren aaanvraag remise Amsterdam, 1947 Evacuatie Bureau Bandoeng Vervoersbewijs Bandoeng-Batavia-Holland 1946 Bureau Heruitzending Toestemming vertrek per boot Den Haag 1947 Brief Groningen 1949 van F.T. Laméris begeleidende brief bij Getuigschrift van R. Achmad Sumarsono Djakarta 1950 Arbeidsovereenkomst Tanang Taloe en J. Broedelet Bandoeng 1938 Arbeidsovereenkomst J. Broedelet en N.V. Cultuur Maatschappij Tandjong Keling Getuigschrift Soekaboemi, Tji emas, 1926 Getuigschrift Soekaboemi, Tji-emas, 1926 Proces Verbaal overname Tjigoeha 1928 Verklaring [maleistalig] Bankawaroe 1929 Getuigschriften 1926, 1928, 1932 getuigschriften: rapporten diverse mensen 1935, 1936, 1937, 1938 Getuigschrift The Tjiwangie Tea Estate Tjireungas, Java 1928 Aamstelling onbezoldigd poitieagent Soekomangli, Kendal 1925 Arbeidsovereenkomst voor administrateurs tussen CHB Mij Lengkong in Bandoeng en J. Broedelet tbv Bantasari 1931 Voorts Dossier Broedelet handgeschreven aantekeningen in ringbandschrift enkele knipsels voorts copieën van telegrammen 1912, 1918 brief aan Rob Nieuwenhuys Rotterdam 1987 kartonnen map: Volkscredietwezen bevattende 2 blocnotes met aantekeningen over het volkscredietwezen copie artikel uit Blaadje voor het Colkscredietwezen 1933 artikel in typoscript 'Het volkscredietwezen in Nederlandsch Indië, tot de oprichting van de Algemeende Volkscredietbank in 1934
datering: 1945-1949;
objectnaam: Collectie Broedelet
categorie: Documenten
persoon/instelling: J. Broedelet (Gerelateerd persoon)
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000062